Royal Saudi Strategic Missile Forces
Riyadh

Saudi Arabia